• บ้านกุดคอเมย
  • บ้านกุดคอเมย
สถานที่ตั้ง บ้านกุดเมย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดคอเมย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบังลำภู

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มชาวบ้านอาชีพทางเกษตรกรรมกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบวัตถุโบราณและโครงกระดูกมนุษย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมศิลปากรโดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นผู้สำรวจและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

ลักษณะทั่วไป
เป็นแหล่งที่ขุดพบเครื่องใช้โบราณที่มีลักษณะคล้ายหลักฐานโบราณคดึในยุคบ้านเชียง

หลักฐานที่พบ
โครงกระดูก ภาชนะดินเผา เครื่องมือเหล็ก หินบดยา

เส้นทางเข้าสู่บนกดคอเมย
จากเส้นทางหมายเลข ๒๑๔๖ เส้นทางหนองบัวลำภู-โนนสัง ถึงบ้านหนองแวง เลี้ยวซ้ายประมาณ ๕ กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารประจำทางจากหนองบัวลำภู-โนนสัง