• บึงบอระเพ็ด
  • บึงบอระเพ็ด
  • บึงบอระเพ็ด
สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมือง อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ลักษณะทั่วไป
บึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๒,๗๓๗ ในอดีตบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่า ทะเลเหนือ หรือ จอมบึง เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอยู่มากมาย จากการสำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ ๑๔๘ ชนิด พืช ๔๔ ชนิด พื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าปัจจุบันบึงบอระเพ็ดอยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

ความสำคัญ

ทิศเหนือของบึงบอระเพ็ดมีสถานีประมงบึงบอระเพ็ด เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและจระเข้ และมีศาลาวัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งของอุทยานนกน้ำหรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่งจัดในลักษณะศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ขณะนี้กรมประมงกำลังดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบึงบอระเพ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ปัญหาของบึงบอระเพ็ด
ที่สำคัญได้แก่ปัญหาการตื้นเขินของบึงบอระเพ็ด การลักลอบจับสัตว์น้ำและล่านก การจับสัตว์น้ำที่ผิดวิธีและปัญหามลพิษอันเกิดจากเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลงที่ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด

เส้นทางเข้าสู่บึงบอระเพ็ด
๑. เดินทางโดยทางเรือ จากตลาดท่าน้ำเทศบาลเมืองนครสวรรค์ไปตามแม่น้ำน่านขึ้นไปทางเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร จนถึงปากคลองหนองปลาดุก ลอดใต้สะพานรถไฟก็จะถึงบริเวณบึง
๒. เดินทางโดยรถยนต์ มี ๒ ด้านคือ ด้านเหนือไปตามเส้นทางนครสวรรค์-ชุมแสง ประมาณ ๙กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปอีก ๒ กิโลเมตรจะถึงสถานีประมงบึงบอระเพ็ด ด้านทิศใต้ จากตัวเครื่องใช้เส้นทางนครสวรรค์-ท่าตะโก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เห็นป้ายให้เลี้ยวซ้ายอีก ๔ กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานนกน้ำ