• บายศรีพระ
  • บายศรีพระ

ช่วงเวลา

หมู่บ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง ปฏิบัติในเดือน ๖
ตำบลโคกกรวด ปฏิบัติในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

ความสำคัญ

เพื่อเป็นการบำรุงขวัญถวายพระและแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์

พิธีกรรมและกิจกรรม
ชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวานมาทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า เตรียมบายศรีใส่อาหารคาวหวานเพื่อมาถวายพระพุทธและพระสงฆ์ โดยช่วยกันเตรียมมา ในบายศรีใส่อาหารคาวหวาน ผลไม้ และยอดเสียบไข่ต้ม หลังเวลานัดหมาย ชาวบ้านสรงน้ำพระก่อน หลังจากนั้นจึงนิมนต์พระให้นั่งบนอาสนะที่เตรียมไว้ ชาวบ้านทำบายศรีตั้งหน้าพระพุทธรูป และหน้าพระสงฆ์ จากนั้นหมอพรกล่าวคำสู่ขวัญ พระพุทธรูปและพระสงฆ์จบแล้ว จึงถวายไข่ต้มแด่พระสงฆ์เพื่อฉันเป็นการแสดงความเคารพนับถือของชาวบ้านที่มีต่อพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี

สาระ

๑. เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สืบทอดทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล
๒. มีความเชื่อว่าการสู่ขวัญจะเป็นการบำรุงขวัญพระสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู่พระนิพพาน
๓. เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของชุมชน ระหว่างพระสงฆ์และประชาชนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง