สถานที่ตั้ง บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกแม่สุรินเป็นน้ำตกที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศไทย คือ สูงประมาณ ๑๐๐ เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียว ไหลมาจากหน้าผาตกสู่หุบเขาเบื้องล่างสามารถมองเห็นได้แต่ไกล บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๒๔๗,๘๗๕ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔

เส้นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริน
จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปตามเส้นทางสายแม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง ถึงอำเภอขุนยวม แยกซ้ายมือไปตามเส้นทางเข้าสู่ทุ่งบัวตอง ห่างจากอำเภอขุนยวม ๗ กิโลเมตร จากนั้นเดินทางเข้าสู่น้ำตก