สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านสง่า ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นน้ำตกบนสันเขาภูพานและภูย่าอู ไหลผ่านโขดหิน มีความสูง ๔๐ เมตร ในฤดูน้ำ น้ำจะตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ๓ ชั้น ชั้นแรกสูง ๑๘ เมตร ชั้นที่ ๒ สูง ๑๖ เมตร ชั้นที่ ๓ สูง ๓ เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลาย น้ำตกตั้งอยู่บนเขาสูงในป่าดงดิบ มีความงดงามทั้งป่า และธรรมชาติ บริเวณน้ำตกมีดอกไม้ป่า เช่น ดอกหญ้า ข้าวก่ำ สาหร่ายข้าวเหนียว น้ำตกยูงทองอยู่ในเขตวนอุทยานยูงทอง

สิ่งอำนวยความสะดวกในน้ำตกยูงทอง
อยู่ในเขตอุทยานยูงทอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกยูงทอง
จากจังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอบ้านผือ และอำเภอน้ำโสม ถึงอำเภอน้ำโสมจะมีทางแยกจากหมู่บ้านน้ำซึมต่อไปอีกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ก็จะถึงทางแยกเข้าไปในวนอุทยานยูงทอง ระยะทางจากอุดรธานีถึงน้ำตกยูงทอง ๑๐๓ กิโลเมตร