• ทะเลบัน
  • ทะเลบัน
  • ทะเลบัน
  • ทะเลบัน
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ติดกับหมู่บ้าน กากีบูกิส รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ทิศเหนือติดกับอำเภอควนกาหลง ทิศตะวันออกติดกับประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับตำบลควนสะตอ อำเภอควนโดน ทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองสตูล ห่างจากจังหวัดสตูลประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
ทางราชการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เพื่ออนุรักษ์ป่า สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสลับซับซ้อน มีถ้ำตก มีสัตว์ป่าชุกชุม เช้า ๆ มักได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องลั่นส่งเสียงดังสนั่น เรียกร้องหาคู่ มีเขียด หรือหมาน้ำเป็นสัตว์ตัวเล็กคล้ายเขียด ส่งเสียงเหมือนสุนัขร้อง มีหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ระหว่างหุบเขาทั้งสอง ที่แผ่นดินยุบตัว กลายเป็นหนองน้ำจืดมีปลาน้ำจืดนานาชนิด มีน้ำขังตลอดปี ความกว้างของหนองน้ำ ๖๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร มีต้นบัวจำนวนมาก เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร และลำคลองต่างๆ ใกล้ ๆ กับอุทยานทะเลบัน ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมีตลาดนัดค้าขาย ทั้ง ๒ ประเทศ มิสินค้านานาชนิด มีประชาชนทั้งสองประเทศจับจ่ายซื้อหาสินค้าซึ่งกันและกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหลางท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เป็นหนองน้ำจืด เพี้ยนมาจากภาษามาลายูว่า "เลิดเรอบัน" แปลว่า "ทะเลยุบ" เป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้ง สวนป่าสิริกิตติ์ มีสำนักงานให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ ๘๕ คน มีบ้านพัก ๑๒ หลัง มีอาคารไม้ชั้นเดียวหลายเหลี่ยมเป็นสถานที่ใช้สำหรับการอบรมสัมมนา มีร้านอาหารสวัสดิการของพนักงานอุทยาน มีห้องน้ำซึ่งใช้น้ำตกจากธรรมชาติ มีห้องอาบน้ำที่มีน้ำใสสะอาดเย็นจากน้ำตก มีเรือสำหรับพายเล่นในบึง

เส้นทางสู่สถานที่ตั้ง
เดินทางจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ถึงสามแยกควนสะตอ ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยาน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๔๑๘๔ อีก ๒๐ กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยาน
หากไปด้วยรถโดยสาร หาดใหญ่ - สตูล ลงที่สามแยกควนสะตอ จะมีรถโดยสาร สายสตูล - วังประจัน ค่าโดยสารประมาณคนละ ๓๐ บาท