สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นบริเวณต้นกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ หน้าเขื่อนในตัวเมืองเป็นจุดรวมแห่งแม่น้ำทั้งสองสายดังกล่าว จะมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้อย่างชัดเจน แม่น้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดง และแม่น้ำปิงมีสีค่อนข้างเขียวเมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อย ๆ รวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครและออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก
การชมทัศนียภาพของต้นแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถชมได้ ๒ จุดคือ จากบริเวณเขื่อนริมต้นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตลาดปากน้ำโพ จะมองเห็นแหลมยมและฝั่งตรงข้ามซึ่งมีศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เป็นอาคารทรงเก๋งจีนตั้งอยู่ และจุดที่ ๒ โดยการเช่าเรือจากท่าน้ำเจ้าพระยาเพื่อชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา