สถานที่ตั้ง
ตำบลท่าคา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นเวลา ๖๐ กว่าปี มาแล้ว เดิมชาวบ้านเรียกว่า ตลาดนัดท่าคา โดยมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรเป็นจำนวนมาก เป็นสภาพการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิถีชีวิตแบบชาวสวน และแบบชาวประมง จึงนำสินค้าและผลผลิตจากสวนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกับอาหารทะเล ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา ทำนบท่าคา สร้างเป็นทำนบเล็กๆ กั้นน้ำเค็มจากคลองแม่กลองไม่ให้ไหลเข้าคลองท่าคา สินค้าบางส่วนจะวางขายกันบนทำนบ บางส่วนจะขายกันในเรือ ตลาดนัดแต่ละครั้งจะมีประชาชนพายเรือมาซื้อขายและเปลี่ยนสินค้ากัน ครั้งละ ๒๐๐-๓๐๐ ลำ เวลานัดหมายจะเป็นข้างขึ้น คือ ๒ ค่ำ ๗ ค่ำ และ ๑๒ ค่ำ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. นับเป็นวิถีชีวิตชาวสวนแบบไทย และเป็นตลาดน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความสุข สงบ ร่มเย็นด้วยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำแห่งอื่นได้เปลี่ยนแปรสภาพไปตามอารยธรรมตะวันตกเกือบหมดแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีถนนลาดยางเข้าสู่ตลาดน้ำท่าคาได้ ๓ ทาง คือ แยกจากถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ถนนเอกชัย และถนนธนบุรี-ปากท่อ ก็ได้ และจะมีป้ายบอกทางตลอด นอกจากนั้นยังมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำท่าคา มีแผนที่บอกทางเข้าตลาดน้ำท่าคาด้วย
มีสินค้าด้านการเกษตรมาขายจำนวนมาก เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล น้ำตาล น้ำปลา กะปิคลองโคน และหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ ราคาถูกกว่าท้องตลาด

เส้นทางเข้าสู่ตลาดน้ำท่าคา
เดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจำทาง
เส้นทางที่ ๑ จากตลาดแม่กลองไปตามทางถนนสมุทรสงคราม-บางแพ แยกเข้าทางวัดเทพประสิทธิ์ ถึงตลาดน้ำท่าคา
เส้นทางที่ ๒ จากตลาดแม่กลองไปตามเส้นทางถนนเอกชัย-กรุงเทพฯ แยกเข้าทางไปวัดเทพประสิทธิ์ถึงตลาดน้ำ
เส้นทางที่ ๓ จากถนนธนบุรี-ปากท่อ-กรุงเทพฯ แยกเข้าทางถนนลาดใหญ่ และแยกเข้าวัดเทพประสิทธิ์ ถึงตลาดน้ำ