• ดาระ
  • ดาระ
อุปกรณ์การเล่น รำมะนา ๔ ใบ

วิธีการเล่น

เป็นการรำโดยผู้ชายและผู้หญิงเป็นคู่ ๆ ในอดีตจะใช้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิง การรำเริ่มต้นจากการนั่งและจบลงด้วยการนั่ง สำหรับท่ารำอื่น ๆ จะเปลี่ยนไปตามเนื้อเพลง ผู้รำจึงต้องจำเนื้อเพลง การรำนี้จะอาศัยความอ่อนช้อยที่ช่วงตัว มือและเท้า
การร้องเพลงดาระจะร้องท่อนคำร้องวรรคแรกสามเที่ยว โดยการร้องสองเที่ยวแรกจะไม่มีดนตรีประกอบ เมื่อเริ่มเที่ยวที่สามจะเริ่มมีดนตรี และเมื่อจบเที่ยวที่สามผู้ตีรำมะนาก็จะรัวรำมะนา เพื่อเตือนให้ผู้รำรู้ตัว และจะรัวรำมะนาอีกครั้งเมื่อเพลงจะจบ

โอกาสที่เล่น

ในอดีตดาระนิยมรำกันในหมู่บ้าน หลังจากที่ผ่านงานหนักมาตลอดวัน ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเล่นในเทศกาลใดเป็นการเฉพาะ ต่อมานิยมรำในงานพิธีมงคล ในปัจจุบันนี้จะมีให้ชมเฉพาะในงานเทศกาลสำคัญของทางจังหวัดสตูลเท่านั้น

คุณค่า
การรำดาระจะให้ความสุขความรื่นเริงแก่ผู้ชม