• ดอนเมืองเตย
  • ดอนเมืองเตย
สถานที่ตั้ง บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา
เป็นแหล่งชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเรื่อยมาจนถึงสมัยทวาราวดี จากปราสาทอิฐที่พบ ศาสตราจารย์โกรลิเย่ ลงความเห็นว่า เป็นสถาปัตยกรรมสมัยเจนละ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒

ลักษณะทั่วไป
เป็นเมืองโบราณลักษณะวงรี เส้นผ่าศูนย์กลางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๔๕๐ เมตร ด้านทิศเหนือถึงด้านทิศใต้ ประมาณ ๖๕๐ เมตร เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ เป็นชุมชนอยู่อาศัย

หลักฐานที่พบ
ฐานปราสาทอิฐเก่า ขี้แร่ ขวานหินขัด เศษภาชนะ ดินเผา ชิ้นส่วนโบราณสถาน และศิลาจารึกอักษรปัลลวะ และภาษาสันสกฤตที่ปรากฏบนชิ้นส่วนหินทรายแดง

เส้นทางที่เข้าสู่ดอนเมืองเตย
จากอำเภอคำเขื่อนแก้วเข้าสู่บ้านสงเปือย ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร