• ซอพระลอ
  • ซอพระลอ

อุปกรณ์และวิธีเล่น

ซอพระลอ เป็นการขับกล่อมบทเพลงหรือบทซอประกอบดนตรีพื้นบ้านคือปี่จุม มีผู้แสดงประกอบด้วยช่างปี่ ๒-๓ คน ช่างซอหญิงชายรวม ๒ คน บทซอพระลอเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ อันเป็นวรรณกรรมอมตะ เนื้อร้องเป็นการยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ บทพรรณนาความงามของพระธิดาพรรณนาความงามของธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร ทำนองการร้องใช้ทำนองเดียวกับเพลงซอล่องนาน นอกจากจะมีการขับเพลงซอประกอบดนตรีแล้ว อาจจัดให้มีการฟ้อนรำประกอบ
ตัวอย่างเนื้อร้อง ดังนี้
สองปี่เลี้ยงแม่งามสวย นางรื่นนางโรยสองกู่สร้าง ลงจากจ้างต้องเดินเตียว
หมอแก่ค้าวนำสองเฉลียว สามเดินเตียวเข้าดงป่าไม้…….. (ดนตรีรับตอนที่ ๑)
เหลียวผ่อเหนือวันตกออกใต้ ก็หันเป็นต้งเป็นนา ผ่อภูเขาเป็นเงาเมฆฝ้า
หัวใจ๋มัวมืดกุ้มสว่าง ……(ดนตรีรับตอนที่ ๒)

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

นิยมจัดแสดงในงานมงคลฤกษ์สำคัญต่างๆ งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานเลี้ยงขันโตก งานสมโภชต่างๆ

คุณค่า / แนวคิด /

สาระ

การแสดงมีความไพเราะสวยงามน่าชม สร้างความบันเทิง เนื้อหาทำให้มองเห็นความซาบซึ้งของกวีที่มีต่อพระมหากษัตริย์และธรรมชาติ และแสดงถึงภูมิปัญญาความสามารถที่สูงลึกซึ้งของกวีเป็นอย่างดี ควรมีการสืบทอดรักษาเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป