• ครูกำเนิด (จวมกรู)
  • ครูกำเนิด (จวมกรู)
ลักษณะและความเชื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณหรือเทพเจ้า

ความสำคัญ

ชาวไทยเขมรมีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาจะต้องมีครูต้นกำเนิด "จวมกรู" เพราะมีความเชื่อว่าจวมกรูเป็นที่สิงสถิตเทวดาผู้คุ้มครองบุคคลนั้นๆ ครูกำเนิดสามารถให้คุณและให้โทษแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของได้ กล่าวคือ ถ้าทำผิดครูกำเนิดจะเกิดอาการปวดศีรษะมากห้ามบุคคลอื่นจับต้องศีรษะเป็นต้น เพราะจะเป็นการละเมิดต่อเทวดาผู้รักษา หากกระทำผิดต่อครูกำเนิดหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะต้องทำพิธีขอขมาต่อครูกำเนิดโดยการจุดธูปเทียนบูชา และยอมรับความผิดที่กระทำและให้สัจจะว่าจะไม่ประพฤติปฏิบัติต่อไป

พิธีกรรม

ครูกำเนิดจัดทำขึ้น ๒ ช่วงวัย คือ วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ครูกำเนิดในวัยเด็กจะทำด้วยกะลามะพร้าวหรือขันขนาดพอประมาณใส่ขี้เถ้า ลูกหมากแห้ง เทียนไข ใบขนุนและแขวนไว้เหนือหัวนอนหรือห้องใดห้องหนึ่งด้วยสายสิญจน์ ครูกำเนิดวัยผู้ใหญ่เป็นรูปทรงสถูป