กำแพงเมืองโบราณ (ประตูกำแพงหัก)

สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ประวัติความเป็นมา
กำแพงเมืองสุโขทัยสร้างในสมัยอาณาจักรสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปรากฎหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๑ กล่าวไว้ว่ามีความยาวโดยรอบ ได้สามพันสี่ร้อยวา ส่วนกำแพงเมืองชั้นกลาง และกำแพงเมืองชั้นนอกนั้นสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ

ลักษณะทั่วไป
ประตูกำแพงหัก เป็นกำแพงดินขุดจนเป็นคูลึกคั่นกลาง และใช้ดินเหล่านี้มาถมเป็นกำแพงเมือง กำแพงเมืองชั้นกลางมีความหนามากยิ่งกว่ากำแพงเมืองชั้นนอกและกำแพงเมืองชั้นใน แนวยาวของกำแพงเมืองทอดเป็นเส้นขนานได้ระดับกันโดยตลอดทั้งสี่ด้าน สำหรับประตูกำแพงหักที่กล่าวถึงนี้ อยู่บริเวณกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองเก่าสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตั้งชื่อประตูเมืองทั้งสี่ตามสภาพที่พบเห็นปรากฎในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง คือ ทางด้านทิศเหนือ ชื่อ ประตูศาลหลวง ด้านทิศใต้ ชื่อ ประตูนะโม ด้านทิศตะวันออก ชื่อ ประตูกำแพงหัก และทางด้านทิศตะวันตก ชื่อ ประตูอ้อ หน้าประตูชั้นในมีป้อมดินรูปครึ่งวงกลมขวางหน้าประตูทั้งสี่แห่งตรงกำแพงและตามแนวสันกำแพงบางตอนมีกองอิฐและศิลาแลง

เส้นทางเข้าสู่ประตูกำแพงหัก
จากศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๑๖ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร