กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

สถานที่ตั้ง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ประวัติความเป็นมา
กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๗ โดยมีกรมหลวงรักษรณเรศร์ เป็นแม่กองในการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสืบเนื่องจากครั้งที่เสด็จจากการปราบขบถเวียงจันทน์ แล้วได้เกิดปราบขบถเขมร โดยเขมรได้ชักจูงญวณเข้ามาพัวพันด้วยจนถึงกับรบขึ้นกับญวณในสงครามอานามสยามยุทธ (๒๓๗๖-๒๓๙๐) ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาทจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและเสริมป้อมขึ้นหลายแห่งตามปากแม่น้ำสำคัญ ๆ รวมทั้งแม่น้ำบางปะกงแห่งนี้ด้วย

ความสำคัญต่อชุมชน
กำแพงและตัวเมืองฉะเชิงเทรา เคยถูกคณะอั้งยี่บุกเข้ายึดครองในสมัยพระยาวิเศษฤาชัย (บัว) ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมาอั้งยี่ได้ถุกกองทัพหลวงซึ่งมีเจ้าพระยาพระคลังและเจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นแม่ทัพปราบลงได้ ปัจจุบันด้านหน้าแนวกำแพงจัดเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

เส้นทางเข้าสู่กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
จากเมืองฉะเชิงเทราไปตามถนนมาหาจักรพรรดิ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีโสธรตัดใหม่ถึงสามแยกเลี้ยวขวาไปตามถนนมรุพงษ์ จะพบแนวกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา