การแต่งงานมุสลิม

ช่วงเวลา ไม่จำกัดเวลา

ความสำคัญ

การแต่งงานของมุสลิมถือว่ามีความสำคัญมากเพราะได้บัญญัติไว้ในหลักศาสนา

พิธีกรรม

การแต่งงานของมุสลิมต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. เจ้าบ่าว
๒. เจ้าสาว
๓. ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นผู้ให้ความยินยอม
๔. มีการกล่าวบอกและกล่าวรับรู้โดยผู้ปกครองของฝ่ายหญิง เป็นผู้กล่าวบอกคำนิกะฮ การนิกะฮ นิยมทำที่บ้านเจ้าสาว ก่อนนิกะฮให้มีการอ่านคุฏบะฮ เพื่ออบรมเกี่ยวกับการครองเรือนเสร็จแล้วจึงทำการนิกะฮว่า "(ขานชื่อเจ้าบ่าว) ฉันจะนิกะฮเธอกับ (ชื่อเจ้าสาว) บุตร…….ซึ่งบิดาของเจ้าสาวได้มอบให้ฉันเป็นผู้ ทำพิธีนิกะฮแทน โดยสินสอด …………บาท" เจ้าบ่าวต้องรับด้วยวาจาทันทีโดยบอกกล่าวรับว่า "ฉันรับนิกะฮดังกล่าวด้วยสินสอด…………….. บาท" เมื่อเสร็จการถามตอบดังกล่าวแล้ว ก็ถือว่าการแต่งงานครั้งนั้นสมบูรณ์แล้ว และหากต้องการเอกสารเพื่อยืนยันการสมรส ก็จะขอให้โต๊ะอีหม่ามเป็นผู้ออกเอกสารนั้น

สาระ

การแต่งงานแบบมุสลิมนี้มีความเรียบง่าย เมื่อหญิงชายพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันก็เพียงแต่ให้ผู้ใหญ่อนุญาตและมีพยานรับรู้เท่านั้น หากชายหญิงคู่ใดไม่ปฏิบัติก็ถือว่าผิดต่อหลักศาสนาและจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิม