การสร้างพระถวายเพื่อสร้างบุญและไถ่บาป

  • การสร้างพระถวายเพื่อสร้างบุญและไถ่บาป
  • การสร้างพระถวายเพื่อสร้างบุญและไถ่บาป
ลักษณะความเชื่อ
ชาวแพร่แต่อดีตนิยมสร้างพระพุทธรูปถวายวัดเพื่อเป็นการสร้างบุญหรือเป็นการไถ่ล้างบาป จึงมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่ สร้างจากวัสดุต่างๆ กันอย่างหลากหลาย ที่อำเภอลอง จัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีไม้สักอยู่จำนวนมาก การสร้างพระจึงมีการนำไม้สักมาแกะเป็นองค์พระ เรียกว่า ควั๊กพระ อุปกรณ์ที่ใช้ควั๊กพระ คือพร้าอีโต้ พระที่ควั๊กเสร็จแล้วจึงเรียกว่า พระพร้าโต้ หรือ พระอีโต้ ที่วัดสีดอนคำ อำเภอลองมีพระพร้าโต้ขนาดใหญ่ที่สุดเคยประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์มาก่อน และยังมีองค์เล็กองค์น้อยอีกจำนวนมาก

ความสำคัญ

การถวายพระพุทธรูปเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ มีผลทางด้านจิตใจ ถือเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่คนไทย ให้แผ่นดินไทยยังคงเป็นเมืองแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตราบนานเท่านาน

พิธีกรรม

คนที่มีความประสงค์จะสร้างองค์พระพุทธรูปถวายวัด ก็จะสร้างพระพุทธรูปหรือจัดหาพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะเป็นพระวันเกิด เช่น วันจันทร์ปางห้ามญาติ วันอังคารปางรำพึง วันพฤหัสบดีปางสมาธิวันเสาร์ปางนาคปรก เป็นต้น
เมื่อมีงานพิธีบวชพระในโบสถ์หรือหาวันดีจัดถวายพระขึ้นเองก็ได้ จะมีพิธีทำบุญไหว้พระ สวดมนต์บวชพระที่จะถวายตามประเพณีบวชพระพุทธรูป มีการเบิกเนตร รับพรจากพระสงฆ์เป็นการเสร็จพิธี