การบวงสรวงปู่หลุบ (บุญเลี้ยงบ้าน)

  • การบวงสรวงปู่หลุบ (บุญเลี้ยงบ้าน)
  • การบวงสรวงปู่หลุบ (บุญเลี้ยงบ้าน)
ลักษณะความเชื่อ
๑. เพื่อขอความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. เพื่อเป็นการแก้บนให้บ้านเมืองประจำปี และขอฝน

ความสำคัญ

เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม เพื่อขอความอยู่เย็นเป็นสุขของบ้านเมือง

พิธีกรรม

๑. ประกอบพิธีบวงสรวง เซ่นไหว้ ซึ่งประกอบด้วย สุราขาว หัวหมู เป็ดไก่ และอาหารคาว อาหารหวาน
๒. ฟ้อนรำบวงสรวง สนุกสนานรื่นเริงด้วยดนตรีพื้นบ้าน พิณ แคน
๓. บายศรีสู่ขวัญ ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมพิธี