การบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • การบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • การบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • การบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ช่วงเวลา

เดือนมกราคมของทุกปี

ความสำคัญ

การบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น เป็นการ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีแด่ผู้มีพระคุณต่อบ้านเมือง ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดให้มีการกระทำพิธีบวงสรวงทุกปี

พิธีกรรม

ก่อนจะเริ่มพิธี จะต้องมีการเตรียมการดังนี้
๑. จะต้องทำราชวัตร ฉัตร ๔ ธง ๔ สัปปะทน ๑ โต๊ะวางเครื่องสังเวย พระเก้าอี้ในบริเวณมณฑลพิธี ล่วงหน้า ๑ วัน
๒. เครื่องสังเวย อันประกอบด้วย อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ตามฤดูกาล ดอกไม้ ธูปเทียน บายศรีใหญ่ ๙ ชั้น บายศรีปากชาม
อาหารคาวประกอบด้วย หัวหมู ไก่ เป็ด ปลานึ่ง ปู อย่างละคู่ ไข่ต้มเท่าอายุเมือง
อาหารหวานประกอบด้วย ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ถั่วแดง นม เนย อ้อยควั่น ถั่วทอง อย่างละ ๒ จาน
ผลไม้ตามฤดูกาล ๙ อย่าง ยกเว้นเงาะ ละมุด
ธูป ๙ ดอก เทียนเงิน เทียนทอง ๙ คู่
บายศรีใหญ่ ๙ ชั้น ๑ คู่ บายศรีปากชาม ๑ คู่
๓. เมื่อถึงวันพิธี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวโองการ หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีก็จะปักธูปเทียน เครื่องสังเวยถวายดวงพระวิญญาณ เป็นอันเสร็จพิธี อนึ่งเมื่อธูปหมดดอกแล้วก็จะขอลาเครื่องสังเวยดังกล่าว

สาระ

ในการทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น เป็นความเชื่อในเรื่องรูปและนาม (กายและวิญญาณ) เมื่อหมดรูปนามก็จะเสวยสุขบนสรวงสวรรค์ทิพยวิมาณ นอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแล้ว ผู้จัดทำพิธีก็จะได้ความมั่นใจ กำลังใจในการประกอบกิจการงานเพื่อบ้านเมืองรวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดจนเป็นการรวมพลังสามัคคีในหมู่คณะด้วย