อุปกรณ์การเล่นและ

วิธีการเล่น

อุปกรณ์การเล่น

๑. ลูกสะบ้า
๒. สนามดิน

วิธีการเล่น

แบ่งผู้เล่นออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๑ คน ผลัดกันทอยลูกสะบ้า ให้โดนลูกที่เป็นเป้าให้ออกจากจุดที่ตั้งจนหมด ฝ่ายใดทอยได้หมดก่อนเป็นฝ่ายชนะ จะได้รับรางวัลตามที่กำหนด

โอกาสที่เล่น

เทศกาลสงกรานต์

คุณค่า / แนวคิด /

สาระ

เป็นการละเล่นที่มุ่งเน้นความสามัคคีของชุมชน